Further Publications

Προχωρώντας μπροστά – Μάιος 2020
Πριν από 10 χρόνια ο Κύριος με ξύπνησε με την εβραϊκή λέξη «Kadima» που σημαίνει «Προχώρα μπροστά». Το μήνυμα που μου έδωσε τότε ισχύει γι’ αυτή την παρούσα ημέρα. Μου μίλησε πολύ ξεκάθαρα για τον Μωυσή και τον λαό Ισραήλ που στεκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα. Μιλούσε σ’ εμένα προσωπικά, αλλά επίσης σ’ εμάς, ότι βρισκόμαστε στο χείλος μιας κριτικής και ριζικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο περπατάμε με τον Θεό…

Vorwärts gehen – Mai 2020
Vor 10 Jahren weckte mich der Herr mit dem hebräischen Wort „Kadima“ auf, was „Gehe vorwärts“ bedeutet. Die Botschaft, die Er mir damals gab, ist für diesen heutigen Tag anwendbar. Er sprach sehr deutlich zu mir über Mose und das Volk Israel, das am Roten Meer stand. Er sprach zu mir persönlich, aber auch zu uns, dass wir kurz vor einer kritischen und radikalen Veränderung unserer Art und Weise, mit Gott zu wandeln, stehen…

Going Forward – May 2020
10 years ago the Lord woke me up with the Hebrew word “Kadima” which means “Go forward”. The message He gave me then is applicable for this present day. He very clearly spoke to me about Moses and the people of Israel standing by the Red Sea. He was speaking to me personally, but also to us, that we are on the brink of a critical and radical change in our way of walking with God. He is leading us into His supernatural ways, but it will not come without a Red Sea experience where the ways of Egypt are forever shut behind us…

 

Ζήλια ή Ζηλοτυπία – Μάιος 2020
Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Το όνομά Του είναι ο El Kana, ο Θεός που ζηλοτυπεί. Αυτό το συγκεκριμένο όνομα αποκαλύπτει ότι μας βλέπει με παθιασμένη πιστή προσοχή, ως δικούς Του. Είναι ζηλότυπος προς εμάς! Δεν μπορεί να αντέξει ότι κάτι άλλο παίρνει την πρώτη θέση στις ζωές μας…

Eifersucht NACH oder AUF – Mai 2020
Gott ist eifersüchtig. Sein Name ist ‚El Kana‘, der Gott, der eifersüchtig ist. Dieser spezielle Name offenbart wie Er uns mit leidenschaftlich treuer Aufmerksamkeit als Sein eigen ansieht. Er eifert (dasselbe Wort in Griech.) um uns! Er kann es nicht ertragen, dass etwas anderes in unserem Leben an erster Stelle steht…

Jealousy FOR or OF – May 2020
God is jealous. His name is El Kana, the God who is jealous. This particular name reveals how He looks at us with passionate faithful attention as His own. He is zealous (same word in Gk) towards us! He cannot bear that something else takes first place in our lives…

 

Το Σημάδι του Ιωνά – Μάιος 2020
Ήταν το ξημέρωμα μιας νέας ημέρας. Το όνομα του Ιωνά σημαίνει «περιστέρι» και είναι τύπος κάποιου που στέλνεται με τη δύναμη και το σκοπό του Αγίου Πνεύματος. Το περιστέρι είναι ένα πουλί που δεν μπορεί να δει περιφερειακά. Έχει μάτια μόνο για Έναν. Το Άγιο Πνεύμα βλέπει μόνο τον Ιησού και Τον αγαπά και Τον δοξάζει. Το Πνεύμα της Αλήθειας δεν μιλά από τον εαυτό του, αλλά ό,τι ακούει λέει, και αποκαλύπτει τι είναι να έρθει, Ιωάννης 16:13-15. Ο Ιωνάς, ως αγγελιοφόρος του Αγίου Πνεύματος…

Das Zeichen Jonas – Mai 2020
Es war der Beginn eines neuen Tages. Jonas Name bedeutet Taube und er ist der Typus einer Person, die in der Kraft und der Absicht des Heiligen Geistes ausgesandt wurde. Die Taube ist ein Vogel, der ein einziges Auge hat und nicht peripher sehen kann. Er hat ein Auge für Einen allein. Der Heilige Geist sieht nur Jesus und Er liebt und verherrlicht Ihn. Der Geist der Wahrheit spricht nicht von Sich aus, sondern was immer Er auch hört, spricht Er und offenbart, was kommen wird. Johannes 16,13-15. Jona als Gesandter des Heiligen Geistes…

The Sign of Jonah – May 2020
It was the dawning of a new day. Jonah’s name means dove and he is a type of one sent out in the power and purpose of the Holy Spirit. The dove is a bird that has a single eye and cannot see peripherally. He has an eye for One alone. The Holy Spirit sees only Jesus, and He loves and glorifies Him. The Spirit of Truth does not speak on His own, but whatever He hears, He speaks and discloses what is to come. John 16:13-15. Jonah, as a messenger of the Holy Spirit,…

 

Αβραάμ και Λωτ – Απρίλιος 2020
Ο Αβραάμ αντιπροσωπεύει το δίκαιο υπόλοιπο του Θεού. Ο Λωτ είναι μια εικόνα της επαναστατημένης εκκλησίας. Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να περπατήσει με τον Θεό, ο Λωτ πήγε μαζί του. Στην αρχή φαινόταν ότι είχαν τον ίδιο νου. Ωστόσο, υπήρχε μια ρίζα κοσμικότητας στον Λωτ που άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια, μολύνοντας ακόμη και την κατασκήνωση, και καθιστώντας αδύνατο στους δύο αυτούς να περπατήσουν μαζί. Ο Αβραάμ ήταν διαφορετικής πνευματικής υπόστασης από τον Λωτ…

Abraham und Lot – April 2020
Abraham repräsentiert Gottes gerechten Überrest. Lot ist ein Bild der rückfällig gewordenen Kirche. Als Abraham berufen wurde, mit Gott zu wandeln, ging Lot mit ihm. Zuerst schienen sie dieselbe Gesinnung zu haben. Es gab jedoch eine Wurzel der Weltlichkeit in Lot, die auftauchte, sogar das Lager verschmutzte und es diesen beiden nicht mehr ermöglichte, zusammen zu gehen. Abraham hatte eine andere geistige Substanz als Lot…

Abraham and Lot – April 2020
Abraham represents God’s righteous remnant. Lot is a picture of the backslidden church. When Abraham was called to walk with God, Lot went with him. At first, they appeared to be of the same mind. However, there was a root of worldliness in Lot that began to surface, even polluting the camp, and making it no longer possible for these two to walk together. Abraham was of a different spiritual substance than Lot…

 

Φρέσκο λάδι – Απρίλιος 2020
Η παραβολή των δέκα παρθένων είναι μια τελική προτροπή για μας πριν από την έλευση του Κυρίου. Περιγράφει τη διαφορά μεταξύ εκείνων που έχουν μια μορφή θρησκείας από εκείνους που καλλιεργούν μια ζωντανή σχέση με τον Κύριο. Καθώς πλησιάζουμε τις τελευταίες ημέρες, η διαφορά μεταξύ των σοφών και των ανόητων παρθένων θα γίνει όλο και πιο εμφανής…

Frisches Öl – April 2020
Das Gleichnis der zehn Jungfrauen ist eine Endzeit-Mahnung für uns vor dem Kommen des Herrn. Es beschreibt den Unterschied zwischen denen, die eine Form von Religion haben und denen, die eine lebendige Beziehung mit dem Herrn pflegen. Während wir uns den letzten Tagen nähern, wird der Unterschied zwischen den weisen und den törichten Jungfrauen mehr und mehr offensichtlich werden…

Fresh Oil – April 2020
The parable of the ten virgins is an end time exhortation to us before the coming of the Lord. It describes the difference between those who have a form of religion from those who are cultivating a living relationship with the Lord. As we approach the last days, the difference between the wise and foolish virgins will become more and more apparent…

 

Όπως οι ημέρες του Νώε – Απρίλιος 2020
Θα ήθελα να μοιραστώ κάτι πολύ σοβαρό που είναι στην καρδιά μου. Είναι κάτι που με έχει επηρεάσει εδώ και πολλά χρόνια και ο Κύριος το έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια αυτή την περίοδο του Κοροναϊού – μια εποχή που πολλοί ρωτούν, «Είναι από τον Θεό; Είναι από τον διάβολο;» Πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεός πρόσφατα με επέστρεψε στις γραφές στο Γένεση 6,…

Wie die Tage Noahs – April 2020
Ich würde gerne etwas ziemlich Ernstes, das auf meinem Herzen ist, teilen. Es ist etwas, das mich seit vielen Jahren bewegt und der Herr hat es in dieser Zeit des Coronavirus wieder an die Oberfläche gebracht – während einer Zeit, in der viele fragen: „Ist das Gott? Ist das der Teufel?“. Ich glaube wirklich, dass Gott mich kürzlich zur Bibelstelle in 1. Mose 6 zurückgezogen hat,…

Like the Days of Noah – April, 2020
I would like to share something quite serious that is on my heart. It’s something that has affected me for many years and the Lord has brought it around again this season of the Coronavirus – during a time when many are asking, “Is this God? Is this the devil?” I really believe that God drew me back to the scriptures in Genesis 6 recently…

 

Γιατί όλος αυτός ο πανικός – Απρίλιος 2020
Αυτές είναι πραγματικά σοβαρές μέρες που ζούμε. Στα τέλη Φεβρουαρίου ήμουν σε μια συνάντηση προσευχής για την Ελλάδα και το Ισραήλ και είδα μπροστά μου τη λέξη: ΠΑΝΙΚΟΣ. Ήταν πάρα πολύ καθαρή. Άρχισα να προσεύχομαι γι’ αυτό και μετά το ξέχασα. Από τότε έχει υπάρξει ΠΟΛΥΣ ΠΑΝΙΚΟΣ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου τι μου έδειξε ο Κύριος γι’ αυτόν τον πανικό. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ένας πανικός για τον Κοροναϊό και πιστεύω ότι αυτός είναι ο καταλύτης, αλλά αυτό που μου είπε ο Θεός είναι ότι αυτός ο πανικός προέρχεται από κάτι πολύ βαθύτερο…

Warum all diese Panik? – April 2020
Dies sind wirklich ernste Tage, in denen wir leben. Ende Februar war ich in einem Gebetstreffen für Griechenland und Israel und sah das Wort vor mir: PANIK. Es war sehr sehr klar. Ich fing an, hinein zu beten und vergaß es dann einfach. Seit dieser Zeit gab es VIEL PANIK. Ich möchte mit Euch teilen, was der Herr mir über diese Panik gezeigt hat. Viele Leute denken, dass es eine Panik wegen des Coronavirus ist und ich glaube, dass dies der Katalysator ist, aber was Gott mir gesagt hat, ist, dass diese Panik von etwas viel Tieferem kommt…

Why all this panic – April 2020
These are really serious days we are living in. At the end of February, I was in a prayer meeting for Greece and Israel and I saw the word in front of me: PANIC. It was very very clear. I began to pray into that and then I just forgot about it. Since that time there has been A LOT OF PANIC. I want to share with you what the Lord showed me about this panic. A lot of people think that it’s a panic about the Coronavirus and I believe that that’s the catalyst, but what God has been saying to me is that this panic is coming from something much deeper…

 

Η καραντίνα του Θεού – Απρίλιος 2020
Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι μέσα από την καρδιά μου. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, αλλά 6-8 μήνες πριν, άκουσα τον Κύριο να μιλάει στην καρδιά μου και να λέει, «Ψάχνω για μια ομάδα ανθρώπων που θα κλειστούν μέσα και θα προσεύχονται χωρίς διακοπή μέχρι το Πνεύμα του Κυρίου να εκχυθεί από ψηλά» αναφερόταν σε ένα είδος «Ανωγείου» – όπου οι άνθρωποι δεν θα έφευγαν μέχρι να έρθει η έκβαση…

Gottes Quarantäne – April 2020
Ich möchte etwas von meinem Herzen mit Euch teilen. Ich erinnere mich nicht an das genaue Datum, aber ich hörte den Herrn vor ungefähr 6-8 Monaten zu meinem Herzen sprechen und Er sagte: „Ich suche eine Gruppe von Menschen, die sich einschließen und ohne Unterlass beten würde, bis der Geist des Herrn aus der Höhe ausgegossen ist“. Er bezog sich auf eine Art „Obergemach“, welches die Leute nicht verlassen würden, bis der Durchbruch kam…

God’s Quarantine – April 2020
I want to share something from my heart with you. I don’t remember the exact date, but I heard the Lord speak to my heart about 6-8 months ago and He said, “I’m looking for a group of people who would shut themselves in and pray without ceasing until the Spirit of the Lord is poured out from on high.” He was referring to a kind of “Upper Room” where people wouldn’t leave until the breakthrough came…

 

FOR FEAR OF THE JEWS BOOKLET2006
This booklet was written primarily for those who struggle with a fear of the Jews, and because of it, have not been able to boldly and effectively witness in the Name of Jesus Christ and bear fruit for the Kingdom of God.

This booklet was also written for those who have been bombarded in recent years with myriads of opposing and inconsistent messages on how to witness and not to witness to the Jewish people and have become confused, disheartened and stagnant.  It was not written to those who have been forerunners in Israel and around the world in suffering the heat of the day and for bearing a reproach for His Name.  Some of you have even begun to bear on your body the marks of Yeshua.
 
To those of you who have already gone before, bless you and thanks for your Messiah-like example to the rest of us who have gleaned from your sacrifice.  For those who are in the process of getting there and need help, keep going, you are on the right track, and for those who need a push, fear not, for he who loses his life for Christ’s sake, will find it.