Publications (English, Deutsch, Ελληνικά)

Γεννημένος άνωθεν – Σεπτέμβριος 2020

Στις Πράξεις 7:51, ο Στέφανος είπε στους θρησκευόμενους Εβραίους ότι πάντα αντιστέκονταν στο Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει τον Ιησού. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, εκτός μέσω του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Νικόδημος ήρθε στον Ιησού τη νύχτα για να ανακαλύψει Ποιος ήταν, ο Ιησούς λέει στον Νικόδημο ότι πρέπει να γεννηθούμε «από πάνω» από το Πνεύμα για να δούμε τη Βασιλεία του Θεού. Οι περισσότεροι Χριστιανοί χρησιμοποιούν τον όρο «αναγεννημένος»…

Von droben geboren – September 2020

In Apostelgeschichte 7,51 sagte Stephanus den religiösen Juden, dass sie sich immer dem Heiligen Geist widersetzen. Der Heilige Geist offenbart Jesus. Niemand kann sagen, dass Jesus der Herr ist, außer durch den Heiligen Geist. Als Nikodemus bei Nacht zu Jesus kam, um herauszufinden, wer Er war, sagt Jesus zu Nikodemus, dass wir ‚von droben‘ vom Geist geboren werden müssen, um das Reich Gottes zu sehen. Die meisten Christen gebrauchen den Begriff ‚wiedergeboren‘…

Born from above – September 2020

In Acts 7:51, Steven told the religious Jews that they always resist the Holy Spirit. The Holy Spirit reveals Jesus. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. When Nicodemus came to Jesus by night to find out who He was, Jesus tells Nicodemus that we must be ‘born from above’ by the Spirit to see the Kingdom of God. Most Christians use the term ‘born again’…

Όταν ο εχθρός λαμβάνει υπόψη – Σεπτέμβριος 2020

Η Ελλάδα και η Κύπρος έρχονται σε ευθυγράμμιση με το Ισραήλ για πρώτη φορά σε 2.000 χρόνια! Ο εχθρός το έχει παρατηρήσει. Η Ελλάδα/ η Κύπρος ήταν αντισημιτικά έθνη, αλλά μέσω των προσευχών των αγίων, ο αντισημιτισμός μειώνεται πολύ γρήγορα, ενώ αυξάνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου…

Wenn der Feind es bemerkt – September 2020

Griechenland und Zypern kommen erstmals seit 2.000 Jahren mit Israel in Einklang! Der Feind hat es bemerkt. Griechenland/ Zypern waren antisemitische Nationen, aber durch die Gebete der Heiligen nimmt der Antisemitismus sehr schnell ab, während er im Rest Europas und in anderen Teilen der Welt zunimmt…

When the Enemy Takes Notice – September 2020

Greece and Cyprus are coming into alignment with Israel for the first time in 2,000 years! The enemy has taken notice. Greece/Cyprus were antisemitic nations, but through the prayers of the saints, antisemitism is decreasing very rapidly, whereas it’s increasing in the rest of Europe and other parts of the world…

Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος ενώνουν: Προφητική διορατικότητα – Αύγουστος 2020

Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έλαβα αυτό, αλλά αυξανόταν σε μένα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, ακόμα και προτού να σωθώ! (…)

Το Ισραήλ (ως επιλεγμένο έθνος μοντέλου του Θεού) και η Ελλάδα (ως εκπρόσωπος των εθνών) κλήθηκαν να περπατήσουν στην ενότητα. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο, όχι μόνο πώς πηγαίνει το Ισραήλ, αλλά και πως πάει η Ελλάδα, όπου ευθυγραμμίζεται, γιατί τα έθνη θα ακολουθήσουν, ακόμα κι αν την ακολουθήσουν σε εξαπάτηση…

Israel, Griechenland und Zypern vereint: Prophetische Einsichten – August 2020

Ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich das bekommen habe, aber es ist während dem Großteil meines Lebens in mir gewachsen, sogar bevor ich errettet wurde! (…)

Israel (als Gottes auserwählte und Modell-Nation) und Griechenland (als Stellvertreter der Nationen) waren dazu berufen, in Einheit zu gehen. Daher ist es nicht nur entscheidend, wie Israel sich entwickelt, sondern auch wie Griechenland sich entwickelt, wie es sich ausrichtet, denn die Nationen werden folgen, genauso wie sie Griechenland in die Irre gefolgt sind…

Israel, Greece and Cyprus United: Prophetic Insights – August 2020

I don’t remember exactly when I got this, but it’s been growing in me for most of my life, even before I got saved! (…)

Israel (as God’s chosen and model nation) and Greece (as representative of the nations) were called to walk in unity. Therefore it’s critical, not only how Israel goes, but also how Greece goes, where she aligns herself, for the nations will follow, even as they have followed her into deception…

Παντοκράτορας – Αύγουστος 2020

Στον  Σατανά έχει δοθεί μια σειρά από ονόματα στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ αυτών είναι τρία σημαντικά ονόματα που υποδηλώνουν την κυριαρχία του: ο πρίγκιπας της δύναμης του αέρα, ο θεός αυτού του κόσμου και ο κοσμοκράτορας/ κυβερνήτης του σκοταδιού αυτού του κόσμου…

Pantokrator – August 2020

Satan werden im NT eine Reihe von Namen gegeben. Unter ihnen sind drei bedeutende Namen, die seine Herrschaft bezeichnen: der Fürst der Macht der Luft, der Gott dieser Welt und der kosmokrator/ Herrscher der Dunkelheit dieser Welt…

Pantokrator – August 2020

Satan is given a number of names in the NT. Among them are three significant names that denote his rulership: the prince of the power of the air, the god of this world and the kosmokrator/ruler of the darkness of this world…

Ο παλμός της καρδιάς του Θεού – Αύγουστος 2020

Υπάρχει ένα όμορφο απόσπασμα στην Καινή Διαθήκη που αποκαλύπτει την καρδιά του Γιού του Θεού. Γίνεται ένας γάμος στην Κάνα στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννη που ο Γιεσούα* και η μητέρα και οι μαθητές Του παρευρέθηκαν. Η μητέρα του Γιεσούα κάνει γνωστό στον γιο της ότι «δεν έχουν κρασί». Ξέρει ότι ο γιος της μπορεί να εκπληρώσει την ανάγκη. Γνωρίζει την καρδιά Του

Der Herzschlag Gottes – August 2020

Es gibt eine schöne Stelle im Neuen Testament, die das Herz des Sohnes Gottes offenbart. Im zweiten Kapitel des Johannes findet eine Hochzeit in Kanaan statt, an der Yeshua* und seine Mutter und seine Jünger teilnahmen. Die Mutter von Yeshua lässt ihren Sohn wissen, dass „sie keinen Wein haben“. Sie weiß, dass ihr Sohn das Bedürfnis erfüllen kann. Sie kennt Sein Herz…

The Heartbeat of God – August 2020

There is a beautiful passage in the New Testament which reveals the heart of the Son of God. There is a wedding at Cana in the second chapter of John that Yeshua* and His mother and disciples attended. The mother of Yeshua lets her son know that, “they have no wine.” She knows that her son can fulfill the need. She knows His heart…

Ακέραια Καρδιά – Αύγουστος 2020

Ο Κύριος μας παραγγέλλει να μη μεριμνάμε ή ανησυχούμε για τη ζωή μας όπως οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Μας λέει να ζητάμε μάλλον τη Βασιλεία και τη δικαιοσύνη Του και ότι ΑΥΤΟΣ θα προσθέσει στη ζωή μας όλα αυτά που χρειαζόμαστε για το ταξίδι μας πάνω στη γη…

Ungeteiltes Herz – August 2020

Der Herr hat uns geboten, uns nicht um unser Leben zu sorgen oder beunruhigt zu sein wie die Heiden. Er sagt, dass wir vielmehr Sein Königreich und Seine Gerechtigkeit suchen sollen, und dass ER unserem Leben all die Dinge hinzufügen wird, die während unseres Aufenthaltes auf der Erde notwendig sind…

Undivided Heart – August 2020

We are commanded by the Lord not to worry or to be anxious about our lives like the heathen. He says that we are rather to seek His kingdom and His righteousness and that HE will add to our life all the things that are needful as we sojourn on earth…

Ο Ουράνιος Ήχος – Αύγουστος 2020

Ανησυχώ μερικές φορές για τους ήχους στην εκκλησία γιατί ο ουράνιος ήχος είναι τόσο διαφορετικός. Μερικές φορές η λατρεία της εκκλησίας ακούγεται πολύ γήινη σ’ εμένα, όχι ουράνια ή αιώνια. Νομίζω ότι είναι επειδή είναι λίγο πολύ «Λατρεία στην Εξωτερική Αυλή» για να φέρει ανθρώπους μέσα. Υπάρχει ένας διαφορετικός ήχος στα Άγια των Αγίων…

Der himmlische Klang – August 2020

Ich mache mir manchmal Sorgen um die Musik in der Ekklesia, weil der himmlische Klang so anders ist. Manchmal klingt der Lobpreis in der Kirche für mich sehr erdig, nicht himmlisch oder ewig. Ich denke, das liegt daran, dass es sehr viel ‚Äußerer Vorhof-Lobpreis‘ ist, um Menschen hineinzubringen. Es gibt einen anderen Klang im Allerheiligsten…

The Heavenly Sound – August 2020

I am sometimes concerned about the music in the ecclesia because the heavenly sound is so different. Sometimes church worship sounds very earthy to me, not heavenly or eternal. I think it’s because it’s very much ‘Outer Court Worship’ in order to bring people in. There’s a different sound in the Holiest Place…

Η Ελληνο-Εβραική Γέφυρα – Ιούλιος 2020

Η Ελληνο-Εβραική Γέφυρα είναι ένα όραμα  για την ενότητα μεταξύ Εβραίων και Ελλήνων, ιδιαίτερα των πιστών του Ιησού. Είναι ένας οραματισμός για την πλήρη αποκατάσταση (εβρ. Tikkun) και προφητική εκπλήρωση της ταυτότητας και οικογενειακής σχέσης Σημ-Ιάφεθ, όπου σύμφωνα με τις γραφές, το έθνος Ισραήλ είναι γιός του Σημ, και η Ελλάδα/ Κύπρος και διάφορα Ευρωπαϊκά Έθνη είναι γιοί του Ιάφεθ. Γένεσις 9:26-27…

Die Jüdisch-Griechische Brücke – Juli 2020

Die Jüdisch-Griechische Brücke ist eine Vision für Einheit zwischen Juden und Griechen, insbesondere Gläubige an Jesus. Es ist eine Vision für die vollständige Wiederherstellung (Hebr. Tikkun/ Griech. Apokatastasis) und prophetische Erfüllung der Sem-Jafet-Identität und deren familiärer Beziehung, während Israel der Sohn Sems ist und Griechenland/ Zypern (sowie verschiedene Europäische Nationen) Söhne Jafets sind. Genesis 9,26-27…

The Jewish-Greek Bridge – July 2020

The Jewish-Greek Bridge is a vision for unity between the Jewish and Greek people, especially believers in Yeshua. It is a vision for the full restoration (Heb. Tikkun/ Gk. Apokatastasis) and complete prophetic fulfillment of the Shem-Japheth identity and familial relationship, Israel being the son of Shem and Greece/ Cyprus (and various European nations) being sons of Japheth. Genesis 9:26-27…

ΙΗΣΟΥΣ ο Αρχιερέας των ΕΒΡΑΙΩΝ – Ιούλιος 2020

Το 1988, πήγαινα στην Εκκλησία στο Times Square. Όταν ο Ντέιβιντ Γουίλκερσον (David Wilkerson) οδηγήθηκε από τον Κύριο να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για να εδραιώσει αυτό το έργο των τελευταίων καιρών, ο Κύριος τον έδωσε εντολή να δώσει την προτεραιότητα σε δύο πράγματα: την κοινωνία και τον Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της κοινωνίας που μου δόθηκε μια βαθιά αποκάλυψη του Ιησού…

JESUS der JÜDISCHE Hohepriester – Juli 2020

1988 besuchte ich die Kirche ‚Times Square Church‘. Als David Wilkerson vom Herrn geführt wurde, nach NYC zurückzukehren, um dieses großartige Endzeit-Werk zu etablieren, wies ihn der Herr an, zwei Dingen den ersten Platz einzuräumen: dem Abendmahl und Israel. Während dem Abendmahl erhielt ich eine profunde Offenbarung von Jesus…

JESUS the JEWISH High Priest – July 2020

In 1988, I was attending Times Square Church. When David Wilkerson was led by the Lord to return to NYC to establish this great end time work, the Lord instructed him to give first place to two things: the communion and Israel. It was during communion, that I was given a profound revelation of Jesus…

Η Προσευχή είναι η Δύναμη – Ιούλιος 2020

Όταν ήμουν στη Βιβλική Σχολή τη δεκαετία του 1980, πήρα ένα μάθημα στο Βιβλίο των Πράξεων. Μέσω αυτού του ισχυρού Βιβλίου, ο Κύριος μου έδωσε 3 αρχές που υπήρξαν κλειδιά για να διαμείνω στον Κύριο και να ζήσω μια υπερφυσική ζωή…

Das Gebet ist die Kraft – Juli 2020

Als ich in den 1980er Jahren in der Bibelschule war, nahm ich an einem Kurs zur Apostelgeschichte teil. Durch dieses kraftvolle Buch gab mir der Herr 3 Prinzipien, die Schlüssel (gewesen) sind, um im Herrn zu bleiben und ein übernatürliches Leben zu führen…

The Prayer is The Power – July 2020

When I was in Bible School in the 1980s, I took a course in the Book of Acts. Through this powerful Book, the Lord gave me 3 principals that have been keys to abiding in the Lord and living a supernatural life…

Ανοιχτή όραση: Μέρος 2 – Ένας Νέος Άνθρωπος – Ιούλιος 2020

Ο Κύριος έστρεψε ξανά την προσοχή μου στο θέμα της Ανοιχτής Όρασης, σε αυτήν την πτυχή του βαδίσματος στην πίστη του Γιού του Θεού και στην καθοδήγηση του Πνεύματος. Πιστεύω ότι ο Κύριος σπρώχνει την Εκκλησία Του προς αυτή τη διάσταση οικειότητας…

Offene Vision: Teil 2 – Ein Neuer Mensch – Juli 2020

Der Herr hat meine Aufmerksamkeit wieder auf das Thema der Offenen Vision gerichtet, auf diesen Aspekt, im Glauben des Sohnes Gottes zu wandeln und vom Geist geführt zu werden. Ich glaube, der Herr drängt Seine Ekklesia in diese Dimension der Intimität…

Open Vision: Part 2 – A New Man – July 2020

The Lord has focused my attention again on the theme of the Open Vision, on this aspect of walking in the faith of the Son of God and being led by the Spirit. I believe the Lord is pressing His Ecclesia into this dimension of intimacy…

Ο Γάμος της Αγιότητας και της Αγάπης – Ιούλιος 2020 
Η αγιότητα δεν είναι αληθινή αγιότητα αν δεν είναι ριζωμένη στην αγάπη. Διαφορετικά γίνεται εξωτερική, σκληρή και θρησκευτική. Ανεβαίνει πολύ ψηλά και γίνεται ανέφικτη. Να είστε άγιοι όπως Εγώ είμαι Άγιος…

Die Heirat von Heiligkeit und Liebe – Juli 2020
Heiligkeit ist keine wahre Heiligkeit, es sei denn, sie ist in der Liebe verwurzelt und verankert. Ansonsten wird sie äußerlich, hart und religiös. Sie wird hochmütig und unerreichbar. Sei heilig, wie Ich heilig bin…

The Marriage of Holiness and Love – July 2020
Holiness is not true holiness unless it’s rooted and grounded in love. Otherwise it becomes external, harsh and religious. It becomes lofty and unattainable. Be holy as I am holy…

Άνοιγμα ξανά των πηγαδιών της Θεσσαλονίκης – Ιούνιος 2020
Γένεση 26:18+22 «Και ο Ισαάκ άνοιξε πάλι τα πηγάδια τού νερού, τα οποία είχαν σκάψει στις ημέρες τού Αβραάμ τού πατέρα του…
Κάτι συμβαίνει στην Ελλάδα στη σφαίρα του Πνεύματος. Μια υπερφυσική ενότητα λαμβάνει χώρα, χωρίς αμφιβολία ως αποτέλεσμα όλων των προσευχών μας. Ο Θεός ακούει τις κραυγές μας. Πρόσφατα (τον Ιούνιο του 2019) είχαμε μια 3ήμερη πρωτοβουλία προσευχής…

Wiedereröffnung der Brunnen Thessalonikis – Juni 2020
Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten; … Genesis 26,18+22
Es geschieht etwas in Griechenland im Bereich des Geistes. Eine übernatürliche Einheit beginnt sich zu ereignen, zweifellos das Ergebnis all unserer Gebete. Gott hört unsere Schreie. Kürzlich (im Juni 2019) hatten wir eine 3-tägige Gebetsinitiative…

Reopen Thessaloniki wells – June 2020
Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, … Genesis 26:18+22
Something is happening in Greece in the realm of the Spirit. A supernatural unity is beginning to take place, no doubt the result of all our prayers. God is hearing our cries. Recently (in June 2019) we had a 3-day prayer initiative…

Ανοιχτή όραση – Ιούνιος 2020
Ο λόγος του Κυρίου ήταν σπάνιος στον Ισραήλ κατά τη διάρκεια της διεφθαρμένης ιεροσύνης του Ηλεί. ΟΡΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ. Η λέξη ‘ανοιχτή’ στα Εβραϊκά είναι ‘nifratz’, και έχει να κάνει με την όραση που εκρήγνυται ή ξεσπάει. Ο λόγος του Κυρίου έρχεται με όραση, όχι διανοητικά. Όταν χαθεί η όραση, η διανόηση/ νους αναλαμβάνει…

Offene Vision – Juni 2020
Das Wort des Herrn war während der Zeit des korrupten Eli-Priestertums in Israel selten. Es gab KEINE OFFENE VISION. Das Wort ‚offen‘ im Hebräischen heißt ‚nifratz‘ und hat mit dem Hervorbrechen oder Losbrechen von Vision zu tun. Das Wort des Herrn kommt mit Vision, nicht mit Intellekt. Wenn Vision verloren geht, übernimmt der Intellekt/ Verstand…

Open Vision – June 2020
The word of the Lord was rare in Israel during the time of the corrupt Eli priesthood. There was NO OPEN VISION. The word ‘open’ in Hebrew, ‘nifratz’, has to do with vision bursting or breaking out. The word of the Lord comes with vision, not intellect. When vision is lost, the intellect/ mind takes over…

Προχωρώντας μπροστά – Μάιος 2020
Πριν από 10 χρόνια ο Κύριος με ξύπνησε με την εβραϊκή λέξη «Kadima» που σημαίνει «Προχώρα μπροστά». Το μήνυμα που μου έδωσε τότε ισχύει γι’ αυτή την παρούσα ημέρα. Μου μίλησε πολύ ξεκάθαρα για τον Μωυσή και τον λαό Ισραήλ που στεκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα. Μιλούσε σ’ εμένα προσωπικά, αλλά επίσης σ’ εμάς, ότι βρισκόμαστε στο χείλος μιας κριτικής και ριζικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο περπατάμε με τον Θεό…

Vorwärts gehen – Mai 2020
Vor 10 Jahren weckte mich der Herr mit dem hebräischen Wort „Kadima“ auf, was „Gehe vorwärts“ bedeutet. Die Botschaft, die Er mir damals gab, ist für diesen heutigen Tag anwendbar. Er sprach sehr deutlich zu mir über Mose und das Volk Israel, das am Roten Meer stand. Er sprach zu mir persönlich, aber auch zu uns, dass wir kurz vor einer kritischen und radikalen Veränderung unserer Art und Weise, mit Gott zu wandeln, stehen…

Going Forward – May 2020
10 years ago the Lord woke me up with the Hebrew word “Kadima” which means “Go forward”. The message He gave me then is applicable for this present day. He very clearly spoke to me about Moses and the people of Israel standing by the Red Sea. He was speaking to me personally, but also to us, that we are on the brink of a critical and radical change in our way of walking with God. He is leading us into His supernatural ways, but it will not come without a Red Sea experience where the ways of Egypt are forever shut behind us…

Δείνα: Η Ιδιότροπη Νύμφη Των Εσχάτων Ημερών – Μάιος 2020
Η ιστορία της Δείνα είναι ένας τωρινός λόγος για μας, κατά την οποία τα τέλη των καιρών έχουν έρθει. Αυτή αποτελεί μια εικόνα της Νύμφης του Χριστού σήμερα (άνδρες και γυναίκες). Η Δείνα έκανε ένα χοντρό λάθος. Βγήκε από τον λαό του Θεού για να δει τις κόρες της γης. Ήταν περίεργη. Η ιστορία της είναι μια προειδοποίηση για μας, τη Νύμφη του Χριστού, ότι σ’ αυτές τις τελευταίες μέρες…

Dina: die eigensinnige Endzeit-Braut – Mai 2020
Die Geschichte von Dina ist eine aktuelle Botschaft für uns, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Sie ist ein Bild der Braut Christi heute (sowohl männlich als auch weiblich). Dina, machte einen groben Fehler. Sie ging aus, weg vom Volk Gottes, um die Töchter des Landes zu sehen. Sie war neugierig. Ihre Geschichte ist eine Warnung für uns, die Braut Christi, dass uns in diesen letzten Tagen…

Dinah: the End-Time Wayward Bride – May 2020
The story of Dinah is a present word for us upon whom the ends of the world have come. She is a picture of the Bride of Christ today (both male and female). Dinah, made a gross mistake. She went out from among the people of God to see the daughters of the land. She was curious. Her story is a warning to us, the Bride of Christ, that in these last days…

Ζήλια ή Ζηλοτυπία – Μάιος 2020
Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Το όνομά Του είναι ο El Kana, ο Θεός που ζηλοτυπεί. Αυτό το συγκεκριμένο όνομα αποκαλύπτει ότι μας βλέπει με παθιασμένη πιστή προσοχή, ως δικούς Του. Είναι ζηλότυπος προς εμάς! Δεν μπορεί να αντέξει ότι κάτι άλλο παίρνει την πρώτη θέση στις ζωές μας…

Eifersucht NACH oder AUF – Mai 2020
Gott ist eifersüchtig. Sein Name ist ‚El Kana‘, der Gott, der eifersüchtig ist. Dieser spezielle Name offenbart wie Er uns mit leidenschaftlich treuer Aufmerksamkeit als Sein eigen ansieht. Er eifert (dasselbe Wort in Griech.) um uns! Er kann es nicht ertragen, dass etwas anderes in unserem Leben an erster Stelle steht…

Jealousy FOR or OF – May 2020
God is jealous. His name is El Kana, the God who is jealous. This particular name reveals how He looks at us with passionate faithful attention as His own. He is zealous (same word in Gk) towards us! He cannot bear that something else takes first place in our lives…

Το Σημάδι του Ιωνά – Μάιος 2020
Ήταν το ξημέρωμα μιας νέας ημέρας. Το όνομα του Ιωνά σημαίνει «περιστέρι» και είναι τύπος κάποιου που στέλνεται με τη δύναμη και το σκοπό του Αγίου Πνεύματος. Το περιστέρι είναι ένα πουλί που δεν μπορεί να δει περιφερειακά. Έχει μάτια μόνο για Έναν. Το Άγιο Πνεύμα βλέπει μόνο τον Ιησού και Τον αγαπά και Τον δοξάζει. Το Πνεύμα της Αλήθειας δεν μιλά από τον εαυτό του, αλλά ό,τι ακούει λέει, και αποκαλύπτει τι είναι να έρθει, Ιωάννης 16:13-15. Ο Ιωνάς, ως αγγελιοφόρος του Αγίου Πνεύματος…

Das Zeichen Jonas – Mai 2020
Es war der Beginn eines neuen Tages. Jonas Name bedeutet Taube und er ist der Typus einer Person, die in der Kraft und der Absicht des Heiligen Geistes ausgesandt wurde. Die Taube ist ein Vogel, der ein einziges Auge hat und nicht peripher sehen kann. Er hat ein Auge für Einen allein. Der Heilige Geist sieht nur Jesus und Er liebt und verherrlicht Ihn. Der Geist der Wahrheit spricht nicht von Sich aus, sondern was immer Er auch hört, spricht Er und offenbart, was kommen wird. Johannes 16,13-15. Jona als Gesandter des Heiligen Geistes…

The Sign of Jonah – May 2020
It was the dawning of a new day. Jonah’s name means dove and he is a type of one sent out in the power and purpose of the Holy Spirit. The dove is a bird that has a single eye and cannot see peripherally. He has an eye for One alone. The Holy Spirit sees only Jesus, and He loves and glorifies Him. The Spirit of Truth does not speak on His own, but whatever He hears, He speaks and discloses what is to come. John 16:13-15. Jonah, as a messenger of the Holy Spirit,…

Αβραάμ και Λωτ – Απρίλιος 2020
Ο Αβραάμ αντιπροσωπεύει το δίκαιο υπόλοιπο του Θεού. Ο Λωτ είναι μια εικόνα της επαναστατημένης εκκλησίας. Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να περπατήσει με τον Θεό, ο Λωτ πήγε μαζί του. Στην αρχή φαινόταν ότι είχαν τον ίδιο νου. Ωστόσο, υπήρχε μια ρίζα κοσμικότητας στον Λωτ που άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια, μολύνοντας ακόμη και την κατασκήνωση, και καθιστώντας αδύνατο στους δύο αυτούς να περπατήσουν μαζί. Ο Αβραάμ ήταν διαφορετικής πνευματικής υπόστασης από τον Λωτ…

Abraham und Lot – April 2020
Abraham repräsentiert Gottes gerechten Überrest. Lot ist ein Bild der rückfällig gewordenen Kirche. Als Abraham berufen wurde, mit Gott zu wandeln, ging Lot mit ihm. Zuerst schienen sie dieselbe Gesinnung zu haben. Es gab jedoch eine Wurzel der Weltlichkeit in Lot, die auftauchte, sogar das Lager verschmutzte und es diesen beiden nicht mehr ermöglichte, zusammen zu gehen. Abraham hatte eine andere geistige Substanz als Lot…

Abraham and Lot – April 2020
Abraham represents God’s righteous remnant. Lot is a picture of the backslidden church. When Abraham was called to walk with God, Lot went with him. At first, they appeared to be of the same mind. However, there was a root of worldliness in Lot that began to surface, even polluting the camp, and making it no longer possible for these two to walk together. Abraham was of a different spiritual substance than Lot…

Φρέσκο λάδι – Απρίλιος 2020
Η παραβολή των δέκα παρθένων είναι μια τελική προτροπή για μας πριν από την έλευση του Κυρίου. Περιγράφει τη διαφορά μεταξύ εκείνων που έχουν μια μορφή θρησκείας από εκείνους που καλλιεργούν μια ζωντανή σχέση με τον Κύριο. Καθώς πλησιάζουμε τις τελευταίες ημέρες, η διαφορά μεταξύ των σοφών και των ανόητων παρθένων θα γίνει όλο και πιο εμφανής…

Frisches Öl – April 2020
Das Gleichnis der zehn Jungfrauen ist eine Endzeit-Mahnung für uns vor dem Kommen des Herrn. Es beschreibt den Unterschied zwischen denen, die eine Form von Religion haben und denen, die eine lebendige Beziehung mit dem Herrn pflegen. Während wir uns den letzten Tagen nähern, wird der Unterschied zwischen den weisen und den törichten Jungfrauen mehr und mehr offensichtlich werden…

Fresh Oil – April 2020
The parable of the ten virgins is an end time exhortation to us before the coming of the Lord. It describes the difference between those who have a form of religion from those who are cultivating a living relationship with the Lord. As we approach the last days, the difference between the wise and foolish virgins will become more and more apparent…

Όπως οι ημέρες του Νώε – Απρίλιος 2020
Θα ήθελα να μοιραστώ κάτι πολύ σοβαρό που είναι στην καρδιά μου. Είναι κάτι που με έχει επηρεάσει εδώ και πολλά χρόνια και ο Κύριος το έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια αυτή την περίοδο του Κοροναϊού – μια εποχή που πολλοί ρωτούν, «Είναι από τον Θεό; Είναι από τον διάβολο;» Πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεός πρόσφατα με επέστρεψε στις γραφές στο Γένεση 6,…

Wie die Tage Noahs – April 2020
Ich würde gerne etwas ziemlich Ernstes, das auf meinem Herzen ist, teilen. Es ist etwas, das mich seit vielen Jahren bewegt und der Herr hat es in dieser Zeit des Coronavirus wieder an die Oberfläche gebracht – während einer Zeit, in der viele fragen: „Ist das Gott? Ist das der Teufel?“. Ich glaube wirklich, dass Gott mich kürzlich zur Bibelstelle in 1. Mose 6 zurückgezogen hat,…

Like the Days of Noah – April, 2020
I would like to share something quite serious that is on my heart. It’s something that has affected me for many years and the Lord has brought it around again this season of the Coronavirus – during a time when many are asking, “Is this God? Is this the devil?” I really believe that God drew me back to the scriptures in Genesis 6 recently…

Γιατί όλος αυτός ο πανικός – Απρίλιος 2020
Αυτές είναι πραγματικά σοβαρές μέρες που ζούμε. Στα τέλη Φεβρουαρίου ήμουν σε μια συνάντηση προσευχής για την Ελλάδα και το Ισραήλ και είδα μπροστά μου τη λέξη: ΠΑΝΙΚΟΣ. Ήταν πάρα πολύ καθαρή. Άρχισα να προσεύχομαι γι’ αυτό και μετά το ξέχασα. Από τότε έχει υπάρξει ΠΟΛΥΣ ΠΑΝΙΚΟΣ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου τι μου έδειξε ο Κύριος γι’ αυτόν τον πανικό. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ένας πανικός για τον Κοροναϊό και πιστεύω ότι αυτός είναι ο καταλύτης, αλλά αυτό που μου είπε ο Θεός είναι ότι αυτός ο πανικός προέρχεται από κάτι πολύ βαθύτερο…

Warum all diese Panik? – April 2020
Dies sind wirklich ernste Tage, in denen wir leben. Ende Februar war ich in einem Gebetstreffen für Griechenland und Israel und sah das Wort vor mir: PANIK. Es war sehr sehr klar. Ich fing an, hinein zu beten und vergaß es dann einfach. Seit dieser Zeit gab es VIEL PANIK. Ich möchte mit Euch teilen, was der Herr mir über diese Panik gezeigt hat. Viele Leute denken, dass es eine Panik wegen des Coronavirus ist und ich glaube, dass dies der Katalysator ist, aber was Gott mir gesagt hat, ist, dass diese Panik von etwas viel Tieferem kommt…

Why all this panic – April 2020
These are really serious days we are living in. At the end of February, I was in a prayer meeting for Greece and Israel and I saw the word in front of me: PANIC. It was very very clear. I began to pray into that and then I just forgot about it. Since that time there has been A LOT OF PANIC. I want to share with you what the Lord showed me about this panic. A lot of people think that it’s a panic about the Coronavirus and I believe that that’s the catalyst, but what God has been saying to me is that this panic is coming from something much deeper…

Η καραντίνα του Θεού – Απρίλιος 2020
Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι μέσα από την καρδιά μου. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, αλλά 6-8 μήνες πριν, άκουσα τον Κύριο να μιλάει στην καρδιά μου και να λέει, «Ψάχνω για μια ομάδα ανθρώπων που θα κλειστούν μέσα και θα προσεύχονται χωρίς διακοπή μέχρι το Πνεύμα του Κυρίου να εκχυθεί από ψηλά» αναφερόταν σε ένα είδος «Ανωγείου» – όπου οι άνθρωποι δεν θα έφευγαν μέχρι να έρθει η έκβαση…

Gottes Quarantäne – April 2020
Ich möchte etwas von meinem Herzen mit Euch teilen. Ich erinnere mich nicht an das genaue Datum, aber ich hörte den Herrn vor ungefähr 6-8 Monaten zu meinem Herzen sprechen und Er sagte: „Ich suche eine Gruppe von Menschen, die sich einschließen und ohne Unterlass beten würde, bis der Geist des Herrn aus der Höhe ausgegossen ist“. Er bezog sich auf eine Art „Obergemach“, welches die Leute nicht verlassen würden, bis der Durchbruch kam…

God’s Quarantine – April 2020
I want to share something from my heart with you. I don’t remember the exact date, but I heard the Lord speak to my heart about 6-8 months ago and He said, “I’m looking for a group of people who would shut themselves in and pray without ceasing until the Spirit of the Lord is poured out from on high.” He was referring to a kind of “Upper Room” where people wouldn’t leave until the breakthrough came…

FOR FEAR OF THE JEWS BOOKLET2006
This booklet was written primarily for those who struggle with a fear of the Jews, and because of it, have not been able to boldly and effectively witness in the Name of Jesus Christ and bear fruit for the Kingdom of God.

This booklet was also written for those who have been bombarded in recent years with myriads of opposing and inconsistent messages on how to witness and not to witness to the Jewish people and have become confused, disheartened and stagnant.  It was not written to those who have been forerunners in Israel and around the world in suffering the heat of the day and for bearing a reproach for His Name.  Some of you have even begun to bear on your body the marks of Yeshua.
 
To those of you who have already gone before, bless you and thanks for your Messiah-like example to the rest of us who have gleaned from your sacrifice.  For those who are in the process of getting there and need help, keep going, you are on the right track, and for those who need a push, fear not, for he who loses his life for Christ’s sake, will find it.